Május – ismered ezeket az ünnepeinket?

Táborkereszt, Cserkészélet imakönyve, 130.o. –
“Szentlélek Úristen! Te, Akit az Úr Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött! Újítsd meg cserkészközösségeinket és benne engem is! Újítsd meg imádságainkat, szenteld meg ünnepeinket, hétköznapjainkat, szolgálatunkat, hogy Egyházaddal egységben a Te szereteted tanúi tudjunk lenni a világban!
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

Áldozócsütörtök – Szent Rita – Pünkösd – Mária keresztények segítsége

Május 13. csütörtök – Urunk mennybemenetele

Mit ünneplünk ezen a napon?

A húsvét utáni 40. napon ünnepli az Egyház Urunk mennybemenetelének napját. Ez csütörtökre esik. Áldozócsütörtök liturgikus ünnepét Magyarországon is a következő vasárnapon tartják. Tehát idén május 16-án, vasárnap.
1918-ig a húsvéti szentáldozás határnapja volt; ebből ered az egyedülálló, magyar név: áldozócsütörtök

Az Egyház Jézus Krisztus kereszthalálára, feltámadására és dicsőséges mennybemenetelére emlékezik. Jézus valójában húsvétkor már testében is megdicsőülve átment az Atyához, de negyven napon át megjelent az apostoloknak, hogy megerősítse őket hitükben; – megmagyarázza nekik az ószövetségi írásokat, a róla szóló jövendöléseket.

Valójában nem úgy emelkedik fel az égbe, mint ahogy a helikopter felszáll. Ma már tudjuk, hogy a felhők felett nyílik a világűr, amelyet az űrhajósok bejárnak. Isten nem ott fenn „lakik”, a felhők feletti „égben”.
Gagarinnak tulajdonítják azt az ateista mondást, miszerint: „Nincs Isten, mivel az űrben nem találkoztam vele.”
Az ég nem fenn van, hanem ott, ahol Isten jelen van láthatatlanul.

Közelebb van hozzám, mint én önmagamhoz („interior intimo meo”, ahogy Szent Ágoston mondja).

A mennybemenetellel a megdicsőült Jézus az Atya „jobbján ül”, vagyis vele együtt a mindenségen uralkodik. Végleg megvonta látható jelenlétét övéitől, de Szentlelkével jelen van a benne hívők közösségében, az Egyházban, amely az ő titokzatos Teste.

Könyörgés, imádság a mai napra

„Feltámadásod, Uram, a mi reménységünk, Mennybemeneteled a mi megdicsőülésünk… Add, hogy veled együtt mi is a mennybe menjünk, és szívünk hozzád emelkedjék. De azt is add meg, hogy fölemelkedve ne váljunk gőgössé, se ne bizakodjunk el erényeink miatt, mintha a mi tulajdonunk volna. Add, hogy a szívünk a magasban legyen, de melletted, mert a szív felemelése, de nem tehozzád, az kevélység, hozzád emelése viszont biztonság. Te, aki fölmentél a mennybe, menedékünk lettél…” (Szent Ágoston)


Május 22. szombat – Szent Rita

Mit ünneplünk ezen a napon?

A „lehetetlen” ügyekben, reménytelen helyzetekben segítő Casciai Szent Ritára emlékezünk liturgikus emléknapján, május 22-én.

Szent Rita több mint hat évszázada pártfogója mindazoknak, akik közbenjárását kérik bármilyen szükségükben; támasza azoknak, akik megoldatlan ügyekben bizalommal hozzá fordulnak. A kétségbeejtő helyzetbe került emberek, az anyák, illetve a meddőségtől szenvedők védőszentje. Művészeti jelképei a rózsák.

Olaszország egyik legismertebb szentje 1381 körül született az Umbria tartománybeli Roccaporenában, Cascia környékén. Szüleinek évekig tartó imádsága után égi hang jelezte Rita születését, mely azt kérte, hogy a születendő kislányt Ritának (jelentése: igazgyöngy) nevezzék.

Rita szerzetes akart lenni, hogy eggyé válhasson isteni megváltójával, ám szülei egy helybeli ifjúnak ígérték kezét. Fiatalon házasságot kellett kötnie. Férje vad, erőszakos ember volt. Rossz természetét Rita hősies türelemmel viselte, soha nem panaszkodott. Mindenben engedelmeskedett hitvesének, azzal a feltétellel, hogy a templomba eljárhat. Szelídségével és jóságával végül sikerült legyőznie férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezetnie.
Régi haragosai azonban meggyilkolták Rita férjét. Egy évvel később elvesztette két kisfiát is.

Rita jelentkezett a casciai Mária Magdolnáról elnevezett Ágoston-rendi zárdába, ám háromszor is elutasították özvegysége miatt. Végül csodálatos módon lépett be a közösségbe: Keresztelő Szent János, Szent Ágoston és Toletinói Szent Miklós juttatták be éjnek idején a kolostorba.

Olvasni nem tudott, a zsolozsma helyett egyéb imádságok elmondására kötelezték. Rendtársai közül kitűnt türelmével, engedelmességével és jámborságával. Különös tisztelettel elmélkedett Jézus szenvedéséről, s arra vágyott, hogy osztozhasson a megfeszített Krisztus kínjaiban. Egy napon, amikor a feszület előtt térdelt, és vágya beteljesülését kérte, érezte, hogy a töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Mély sebet kapott, amely később elmérgesedett, s a belőle áradó szag miatt Ritát elkülönítették a nővérektől. Csak egyszer mehetett emberek közé, mikor nővértársaival Rómába zarándokolt. Ekkor az Úr a fájdalmakat meghagyva eltüntette sebét. A betegségek, a böjtölés és a munka fölemésztették Rita erejét, utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte.

1457. május 22-én hunyt el. Halálát egy emberi kézzel nem érintett harang szava hirdette meg. Testét soha nem temették el, mert csodálatos módon nem látott romlást; sértetlenül került ki a tűzvészből is, amelyben néhány évvel halála után a cédrusfából készült koporsója porrá égett.

Ritát már halála előtt szentnek tartották, s halála után, még mielőtt az Egyház hivatalosan nyilatkozott volna, a nép szentként tisztelte. 1626-ban avatták boldoggá. XIII. Leó pápa „Umbria gyöngyé”-nek nevezte Ritát, mikor szentté avatta őt 1900 májusában.

Könyörgés, imádság a mai napra

Urunk, Istenünk, tölts el minket a kereszt bölcsességével és erejével, amellyel Szent Ritát gazdagon elhalmoztad. Add, hogy megpróbáltatásainkat a szenvedő Krisztussal együtt viseljük el, és így az ő húsvéti misztériumát egyre bensőségesebben átélhessük. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.


Pünkösd –

Pünkösdvasárnap: 2021. május 23.
Pünkösdhétfő: 2021. május 24.

Mit ünneplünk ezen a napon?

Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk.

Pünkösd ünnepi napján három fontos esemény történt:
1. a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője
2. az Egyház alapítása
3. az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete

Ezek az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján történtek.

A Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok Cselekedetei (ApCsel 2,1-11) írja le. A leírás szerint miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünkösdkor az Egyház, amely egy, szent, katolikus és apostoli.

Pünkösd vigíliáján, előestéjén szerte a világban a Szentlélek eljövetelét kérik virrasztva és imádkozva a hívek.

Könyörgés, imádság a mai napra


Teremtő Lélek, szállj reánk,
ragyogd be lelkünk, tiszta láng,
ki alkotsz, éltetsz szíveket,
hozd nékik bő kegyelmedet!

Kit úgy hívunk: Vigasztaló,
kit ad nekünk az Alkotó,
te élő forrás, égi láng,
szent kenet, égből szállj le ránk!


Május 24 – Szűz Mária keresztények segítsége

Mit ünneplünk ezen a napon?

Az Egyház gyakran megtapasztalta égi édesanyánk, az Istenszülő hathatós segítségét, a keresztény hit ellenségei által támasztott üldözések közepette is. Már a kereszténység első századaiban elterjedt az a szokás, hogy az üldözések viharában a Boldogságos Szűz Máriát hívják segítségül.

V. Pius pápa mindent megtett az egész keresztény világot veszélybe sodró török birodalom ellen. A Szentatya szövetséget hozott létre, ám az imádságban bízott a legjobban. A rózsafüzér imádkozásást szorgalmazta, melyet ő amga is kitartóan imádkzott. 1571. október 7-én a rózsafüzér imádság közben a pápa sugallatban értesült, a Lepantó melletti összecsapás győzeleméről. Elrendelte, hogy október 7-e Mária, Rózsafüzér Királynője ünnepe legyen és a keresztények megsegítése megszólítást a hívek imáiba ajánlotta. E megszólítás a lorettói litánia fohászai között ma is szerepel.

Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus ünnepét VII. Piusz rendelte el szabadulása emlékére: amikor Napóleon elűzte a pápát Szent Péter székéből, és fogságban tartotta Franciaországban, a pápai államot pedig birodalmához csatolta, az egész Egyház buzgón imádkozott, a Boldogságos Szűz oltalmát kérve.

VII. Piusz a Szűzanya iránti hálából, Mária tiszteletére rendelte el az ünnepet május 24-ére –Szűz Mária, a keresztények segítsége elnevezéssel.

Mária, keresztények segítsége bazilika, Róma
Könyörgés, imádság a mai napra:

Mindenható és irgalmas Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hathatós segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt megerősödve küzdjünk az életben, és lelkünk gonosz ellensége felett győzelmet arathassunk a halálban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.


Ezen a linkent tudod az ünnepekhez kapcsoldó anyagokat tudtok letölteni!

Források:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/urunk-mennybemenetele
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/urunk_mennybemenetele__aldozocsutortok
https://www.magyarkurir.hu/hirek/urunk-mennybemenetelenek-unnepe
https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-remenytelen-ugyek-szentje-szent-rita-szerzetes
https://katolikus.hu/cikk/punkosd-a-husveti-idoszak-megkoronazasa-45961873
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szuz-maria-keresztenyek-segitsege